Go to Top

Freixa, Assumpció

FotoAFreixav2Assumpció Freixa

Responsable dels laboratoris de Química general i Microscopia òptica del Departament d’Anàlisis Ambientals i Biològiques del CNCT de Barcelona de l’INSHT

Llicenciada en Ciències Químiques per la Universitat de Barcelona (UB), tècnica superior en prevenció de riscos laborals. Responsable dels laboratoris de Química general i Microscopia òptica del Departament d’Anàlisis Ambientals i Biològiques del Centro Nacional de Condiciones de Trabajo (CNCT) de Barcelona de l’Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT).

És professora de diferents cursos de l’INSHT i de l’escola Superior de Prevenció de Riscs Laborals (títol propi de UB, UPC i UPF), com també professora de màsters i cursos postgrau a d’altres universitats (Ramon Llull, Pompeu Fabra, UPC) i en centres com l’ITC o l’IUTC.

També és autora de més de vint comunicacions a congressos i de més de vint articles publicats en revistes científiques i tècniques especialitzades, sempre en l’àmbit de la química analítica (anàlisis de clor ambiental i anàlisis de fibres en aire i en materials), la seguretat i higiene i la prevenció de la salut en el treball.