Go to Top

Informe 2014

observatoririsc-2014

Enginyeria i seguretat a la Catalunya del futur. Riscos i oportunitats d’un nou Estat

Descarregar

 

 

 • Els informes de l’Observatori ofereixen una visió profunda, analítica i prospectiva. Volen anticipar-se als problemes que poden sorgir a mig i llarg termini i alertar als decisors polítics, econòmics i socials sobre la necessitat d’estar atents o actuar sobre algun aspecte de la seguretat.

  L’Informe 2014 és un informe atípic, però des de la fundació també es volia participar en el debat polític que hi ha sobre la taula. Aquest informe neix amb vocació de servei; pretén ajudar els decisors polítics, econòmics i socials, i a tota la ciutadania, a conèixer les amenaces i les avantatges que en l’àmbit de l’enginyeria i la seguretat, comportaria la creació d’un nou Estat.

   

 • Presentació

  Presentació del president i vicepresident de l’Institut d’Estudis de la Seguretat
  Miquel Darnés i Jordi Guix

  La visió del director

  Prenent en consideració l’entorn geopolític i històric que ens està tocant viure i el que preocupa a la ciutadania i a la societat en general, el Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya i el de Tècnics Industrials de Barcelona, com a entitats de dret públic que formen part de la societat civil catalana i estan al servei de l’interès general, han volgut analitzar a través de l’IDES i de diferents professionals tots ells especialistes i experts en cada una de les diverses matèries que es tracten en aquest Observatori del Risc 2014 –totes molt pròpies de les professions d’enginyer industrial i d’enginyer tècnic industrial–, com s’haurien de plantejar els temes de seguretat que pertoquen a aquestes professions pel que fa a possibles modificacions en les relacions catalanes-espanyoles, bé sigui per una possible sobirania de Catalunya respecte a l’Estat espanyol en forma de segregació, bé per una possible federació o confederació amb legislació i normatives pròpies. Val a dir que la història de Catalunya va molt més enllà dels reis medievals. Al llarg dels segles, Catalunya s’ha desenvolupat i ha esdevingut un país industrial, fet que forma part de la seva idiosincràsia. També ha estat bressol de l’associacionisme i, per tant, de la col·legiació. Tots aquests són aspectes que formen part indeleble del nostre tarannà…

  Joan Ribó

  1. L’Estat, el dret i l’Estat de dret. Nous escenaris per al futur

  El tombant de segle ha portat notables transformacions socials, econòmiques i polítiques. La societat moderna es troba immersa en una revolució del coneixement i d’accés a la informació. L’economia, per la seva banda, ha experimentat la globalització i la interdependència a una escala mai vista del que fins ara eren mercats regionals. Finalment, i aquest és el punt que ens resulta més interessant, les estructures polítiques tradicionals han de respondre a aquests nous reptes…

  Carlos Padrós Reig

  Seguretat industrial

  La seguretat industrial inclou un seguit de camps i àmbits complexos i de vital importància per garantir el benestar dels ciutadans. Així, a grans trets, si parlem de l’àmbit material que inclou la seguretat industrial podem parlar de les instal·lacions a empreses, les instal·lacions industrials, les instal·lacions a edificis, els productes industrials i els vehicles automòbils.

  Joan Pau Clar i Manel Torà

  La seguretat contra incendis

  En aquest capítol s’ha volgut oferir una doble visió sobre la seguretat contra incendis: la primera part, desenvolupada per Pau Gavarró, fa una anàlisi de la normativa i les condicions de prevenció i seguretat en matèria d’incendis; la segona, redactada per Jaume Guillamon i Jordi Sans, fa una anàlisi dels principals agents de l’extinció d’incendis amb algunes pinzellades històriques que ens serveixen per entendre el model català…

  Pau Gavarró, Jaume Guillamon i Jordi Sans

  Assegurances

  És evident que en la formació d’un nou Estat, cal considerar tots els sectors que regeixen l’economia d’un país. Dins del sector financer, una de les activitats importants que cal tenir en compte és l’asseguradora, que desenvolupa un paper fonamental en l’economia ja que la recaptació de primes s’utilitza sovint com un indicador de l’evolució macroeconòmica d’un país. Igualment, potencia la inversió ja que la seva finalitat és traslladar els riscos a què estan sotmesos les persones físiques i jurídiques a un mercat (companyies d’assegurances i reassegurances) amb capacitat econòmica suficient per assumir-los.

  Juan José Gracia i Rafael Nadal

  Les activitats

  El de les activitats és un món complex, amb una gran quantitat de normativa i d’agents actuants. Aquest fet implica que quan es parla de les activitats, fàcilment les opinions siguin diferents i, fins i tot, divergents. Aquest escrit ha estat redactat per quatre especialistes en activitats que han aportat el seu granet de sorra. Aquest capítol de l’informe no aporta conclusions explícites; en aquestes pàgines us oferim reflexions i punts de vista diferents.

  Francesc Amer, Jordi Argemí, Jordi Artiga i Ángel de Vicente

  Semàfors del Risc

  Semàfor del risc viari, Semàfor del risc laboral, Semàfor del risc per a la salut, Semàfor del risc d’inseguretat ciutadana, Semàfor del risc d’inseguretat a la xarxa i semàfor assegurador
  Josep Lluís Pedragosa, Jordi Martínez, Rosa Gispert, Ricard Tresserras, Diego Torrente, Menal Medina, Román Mestre

 • Accediu a la nota de premsa en aquest Enllaç