Go to Top

Innovació i risc

La innovació comporta riscos que cal assumir perquè és l’eina de futur que s’imposa per a evolucionar en una societat com la nostra.

A mode de reflexió, es pot definir la innovació com una eina de construcció de futur i de valor econòmic sobre la qual es fa imprescindible, tant l’assumpció dels riscos que comporta, com la introducció d’una cultura que sigui capaç d’assumir-los i minimitzar-los.

Per a centrar aquesta reflexió hi ha uns punts o idees clau que podrien configurar el decàleg sobre innovació i seguretat:

1. El fet d’innovar no assegura l’èxit, però no innovar garanteix
el fracàs.

2. La innovació és un potent motor econòmic que té efectes
col·laterals (tant positius com negatius). Apostar per la seguretat
en la innovació minimitza els efectes negatius i en potència
els positius.

3. L’aplicabilitat i la seguretat han de ser elements embrionaris
de qualsevol projecte d’innovació per assegurar-ne la rendibilitat.

4. Cal incorporar un sistema de control de riscos a cada projecte
d’innovació.

5. El desenvolupament del marc legal vinculat a les innovacions
hauria d’accelerar els seus tempos per garantir la seguretat
dels usuaris davant de les noves propostes.

6. Cal un paper més actiu de les administracions per establir una
xarxa relacional d’agents (societat civil, sector públic i sector
privat) que promoguin un entorn favorable i segur per al
desenvolupament innovador del nostre país.

7. La interdependència i la interacció entre el mercat, l’estat i la
societat civil és la peça clau, també, per al desenvolupament
de la innovació social.

8. Ara, més que mai, cal fer un esforç en innovació social, de
cooperació i de millora de serveis que respongui a les demandes
actuals i enfocada a minvar el risc de ruptura social.

9. Hi ha una tendència creixent en polítiques socials i de prevenció
que implica un canvi del sistema i dóna una major responsabilitat
individual de cara a salvaguardar la seguretat i el
benestar col•lectiu.

10. La innovació ha d’arribar, també, als canvis organitzatius que
facin que els productes i serveis siguin més assequibles econòmicament
i estalviïn temps als usuaris.

,

Deixa un comentari