Go to Top

La prevenció laboral. Ètica i obligació

A grans trets, sabem que un accident és un fet que succeeix per motius diversos, que sorgeix de manera sobtada i que provoca lesió a persones físiques o coses.

També sabem que hi ha molts factors que els provoquen i que hi ha casos que la seva aparició és inevitable per desconeguda o per imprevisible, però també som conscients que d’altres es produeixen per actes potencialment evitables i per manca de mesures preventives.

En el camp laboral, hi ha normatives, protocols, lleis i inspeccions periòdiques que vetllen per a reduir la probabilitat de la seva aparició o minvar-ne els seus efectes, però tot i així, segueixen produint-se, per tant és obligació de l’empresa complir les normes de seguretat establertes, vetllar, perquè es compleixin i posar a l’abast dels treballadors les eines necessàries per evitar-los, formar-los i informar-los adequadament en aquesta línia, i orientar la logística de l’empresa i el seu disseny cap a aquesta premissa.

Dins la Unió Europea existeix un marc comú que regula les condicions de seguretat i salut en el treball i aquest marc estableix una normativa comunitària de control, i tot i així, malgrat tot, algunes vegades ens trobem amb la desagradable notícia de sinistres en aquest àmbit.

Però, fora de normatives, lleis i ordenances, qualsevol empresa, estigui o no subjecte a reglaments, hauria de tenir esperit ètic i respecte per la vida aliena, i aquestes virtuts morals haurien de sobrepassar els interessos econòmics. Malauradament, encara hi ha cassos i territoris en què aquests valors són molt minsos.

Planificar i preveure des de la base d’una estructura empresarial els possibles riscos i avaluar-ne les conseqüències des de l’inici hauria de formar part de la naturalesa de la mateixa empresa.

Actualment, al nostre país, existeix una regulació molt exhaustiva que a través de controls periòdics limita en gran mesura les irregularitats en aquest aspecte, però cada dia, en base als avenços que es van produint, cal reforçar-los i modificar-los i estar molt pendents dels canvis

Des de l’IDES, anem posant a l’abast informacions i treballant en projectes que facilitin el compliment i el coneixement d’aquestes mesures de seguretat i esperem que siguin eines que arribin al major nombre d’empreses, i que serveixin per a minimitzar tant els danys personals que puguin patir els treballadors, com el cost que significa per a l’empresari, la no prevenció.

, , ,

Deixa un comentari