Go to Top

La responsabilitat de les empreses i el paper dels compliance officers

Són diversos els factors que estan fent variar el marc de responsabilitat penal de les empreses i els seus representants.

En primer lloc, i especialment en el nostre marc jurídic, un factor determinant ha estat  la reforma del Codi Penal que obre la porta a que les persones jurídiques puguin ser imputades i condemnades penalment  si es demostra que s’ha comès algun delicte. Aquesta possible condemna no eximeix de les responsabilitats que puguin afectar als seus representants legals  ni als responsables de controlar l’activitat.

En segon lloc, cal tenir en compte la complexitat cada cop més gran del marc normatiu i de compliment que transcendeix de tot allò estrictament legal, de manera que les tradicionals assessories jurídiques no dominen suficientment totes les àrees necessàries per a gestionar correctament aquest nou risc per a les entitats.

En tercer lloc, la influència de les normatives i cultures empresarials d’altres països especialment anglosaxones  en el marc legal de la Unió Europea i per extensió al nostre marc legal,, sumada a la voluntat d’internacionalització creixent del nostre parc industrial —que implica una adaptació als procediments més típics del món americà o britànic— provoca que mica en mica l’empresa detecti necessitats jurídiques diferents i complementàries a les que es demandaven fins fa relativament poc.

Compliance_Març2016En definitiva, poc a poc es van detectant nou perfils ocupacionals; els anomenats compliance officers. Tot sembla apuntar que aquests “directors de compliment normatiu” s’aniran convertint, poc a poc, en figures imprescindibles per ajudar al compliment de la normativa  i de l’ètica empresarial.

Tenint en compte el teixit empresarial del nostre país, compost majoritàriament de petites i mitjanes empreses que han de complir amb la legislació actual igual que les empreses més grans i que, si volen actuar a nivell global, han de complir amb els estàndards exigits per les multinacionals, caldrà veure com es pot afrontar aquest repte de la millor manera, sigui externalitzant els serveis o amb solucions sostenibles per a l’empresari.

Per altra banda cal tenir en compte que des de l’àmbit de la normalització també s’han desenvolupat un seguit de normes que tenen com objectiu facilitar la implantació de sistemes de gestió de la compliance, entre elles cal destacar les normes UNE-ISO 19600: Abril 2015. Sistemas de gestión de compliance. Directrices, y UNE-EN 3100: Julio 2010. Gestión del riesgo. Principios y directrices.  Ambdues normes estan alineades amb les normes més implantades de sistemes de gestió: ISO 9001 i ISO 14001.

Val a dir que la ISO 19600 estableix recomanacions aplicables a tot tipus d’organitzacions per tal de gestionar determinats riscos, com el penal, i d’implementar unes bones pràctiques relatives a compliance. El fet que aquesta ISO estigui ben alineada amb d’altres importants com la ISO 14001 y la ISO 9001 pot facilitar-ne la implantació a les empreses.

En definitiva, ens trobem davant d’un concepte força nou per a la majoria de persones, però que sembla que es convertirà en una eina útil per a les organitzacions ja que ajudarà a racionalitzar recursos i evitar conseqüències greus.

, , , , , , ,

Deixa un comentari