Go to Top

La seguretat de la informació

És ben sabut que Internet posa en risc, sovint, la nostra intimitat donant accés a informació sobre les nostres condicions econòmiques, sanitàries i personals a tercers no autoritzats, atemptant, d’aquesta manera, a la nostra privacitat.

Malgrat tot, la tecnologia és i serà imprescindible per a la vida moderna; el món actual no pot prescindir-ne; i, per tant, es presenta també com la millor aliada per intentar garantir la protecció de les nostres dades personals.

A data d’avui milers de milions de dades circulen a través de la xarxa, exposades a amenaces per a la nostra privacitat; per això no n’hi ha prou amb adoptar mesures de protecció d’aquesta informació, absolutament necessàries i sovint d’obligat compliment, sinó que cal treballar en l’adopció d’una cultura de protecció de la informació.

La fundació Institut d’Estudis de la Seguretat treballa des de 1998 amb la voluntat de crear una cultura de la seguretat a Catalunya; el dret a la informació i el dret a la intimitat són, probablement, un dels béns a protegir més rellevants de la nostra societat, i potser, un dels més complexos. Com gestionar correctament dicotomies com llibertat i seguretat  o transparència i privacitat és un repte per a la nostra societat.

Avançar en la cultura de la seguretat en la informació implica posiciona-la com a valor competitiu, com element generador de confiança i implementar no només mesures de caràcter tecnològic, sinó també de caràcter organitzatiu.

Cal tenir en compte la recent aprovació del Reglament europeu de protecció de dades, i a les implicacions que pot arribar a comportar al paradigma actual en matèria de seguretat de dades, aquesta nova norma aposta clarament per un enfocament de la seguretat de la informació basat en l’avaluació i la gestió del risc.

Segons informa l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (ACdPD) “La reforma garanteix un mateix àmbit de protecció de les dades personals dels ciutadans a la Unió Europea i n’actualitza els drets, les responsabilitats i els mecanismes de control, prevenció i garantia d’acord, per fer-los efectius en l’era digital” (http://www.apd.cat/ca/noticia.php?cat_id=226&not_id=474).

L’ACdPD considera que “la reforma suposa un pas endavant per reforçar els drets i les garanties dels ciutadans en matèria de protecció de dades personals i privacitat, en plena era digital. Al mateix temps, la normativa facilitarà noves oportunitats de negoci gràcies a la simplificació i unificació de les diverses normatives nacionals en aquest àmbit, impulsant, d’aquesta manera, el mercat únic digital”.

En aquest sentit, són necessàries accions que mica en mica vagin calant per avançar en la cultura de la seguretat i la protecció de la informació a través de la presa de consciència de la importància d’adoptar bones pràctiques i conductes segures com a ciutadans, professionals o empreses, de la bona formació dels tècnics i responsables en la gestió de dades i amb el foment d’estratègies per a un canvi cultural que s’escandalitzi amb qualsevol indici de manca de seguretat.

Deixa un comentari