Go to Top

Què és l’IDES?

Com va néixer?

El juny de 1998 es va crear l’Institut d’Estudis de la Seguretat (IDES) com una fundació privada sense afany de lucre que contribuís a crear una nova cultura de la seguretat a Catalunya, a partir de la sensibilització que el desenvolupament produeix també efectes no desitjats que cal tenir cada vegada més es compte si es vol transitar per un desenvolupament socialment sostenible.

L’IDES veu la seguretat com una necessitat social de la qual cal conèixer les seves diferents dimensions per tal de poder garantir-la.

Així, la seva missió es concreta en augmentar la capacitat social de coneixement, anàlisi, previsió, minimització i control del risc mitjançant la realització de serveis, estudis i activitats de promoció, difusió i comunicació.

Per tal de poder efectuar de forma efectiva aquesta comesa és necessari conèixer a fons què és el risc, analitzar-lo, avaluar-lo per a diferents casos i plantejar mesures per a la seva previsió, minimització i control.

L’IDES no vol, ni pot, fer aquesta tasca directament sinó mitjançant la dinamització dels diferents agents socials involucrats en la gestió del risc: Administració, empreses, sindicats, institucions, associacions civils, universitats i la ciutadania en general.

Quins són els objectius de l’IDES?

Els objectius de l’IDES, que es caracteritzen per la independència, la pluralitat, la multidisciplinarietat, el treball en xarxa, la proactivitat i la transparència informativa, es fixen en tres eixos bàsics:

Servei públic. L’IDES desenvolupa eines d’interès general i amb vocació de servei públic per a l’anàlisi i difusió de la seguretat entre els professionals i la societat en general. Es tracta de la publicació dels informes anuals de l’Observatori del Risc i l’anàlisi i el debat en el marc del Fòrum de la Seguretat.

Recerca. Dins de l’abast i capacitats de la Fundació es despleguen diferents línies de recerca que es tradueixen en el desenvolupament de productes, activitats i eines d’abast tècnic per als diferents col·lectius professionals.

Comunicació. Aquesta se suporta, fonamentalment, en aquest web que vol ser un espai de participació i difusió del knowhow sobre seguretat. Aquí es vol oferir informació i materials d’interès desenvolupats per l’IDES que ajudin en la tasca habitual als usuaris que el visiten.