Go to Top

Riscos: Creïbles o increïbles. On és el límit?

Qualsevol activitat genera un nivell de risc i cal avaluar quin és el llindar tolerable d’aquest risc per poder estimar el seu nivell de perillositat i actuar en conseqüència.

Abans d’engegar qualsevol activitat, del tipus que sigui, és indispensable avaluar les possibilitats de generar dany que implica la pròpia acció en sí. Per tant és imprescindible fer-ne una valoració objectiva, una anàlisi prèvia i mesurar-ne el risc potencial; només així es podrà actuar per minimitzar-lo- en cas de ser possible o desestimar-ne l’acció que el provoca.

Hem de posar números a aquests escenaris per tal de decidir què fer i quines mesures caldria prendre per tal d’empetitir les possibles conseqüències en cas de dany.

Una de les formes més adients és estudiar els nivells de probabilitat que un fet dolós es pugui produir i de quines mesures de seguretat es disposa o s’hauria de disposar per tal de minimitzar-lo. Un altre qüestió que cal avaluar és la magnitud del dany i, així, en funció d’aquests dos paràmetres, caldrà decidir si s’assumeix un determinat risc o no. Tanmateix, cal tenir en compte el cost (econòmic, en temps, de personal, etc.) que comporta minimitzar aquest risc, perquè juntament amb els paràmetres esmentats més amunt, ens han de fer decantar per una o altra decisió.

En definitiva, amb una anàlisi del risc existent, es podrà estimar i, per tant, quantificar amb valors numèrics, utilitzant mètodes contrastats d’enginyeria i les millors tecnologies disponibles.

Fa unes setmanes, al nostre país, s’ha produït un esdeveniment que ha alterat la població de les terres de l’Ebre i ha posat en guàrdia l’opinió pública. Ens referim als moviments sísmics generats, presumiblement, per les fuites de gas metà provinents del magatzem submarí de gas, Castor.

Ara, a pilota parada, en qüestionem si les mesures de seguretat, les previsions o les anàlisis prèvies havien estat les correctes. Aquí es genera una polèmica.

Una vegada posats en alerta del dany que podia haver comportat, ens preguntem si era imprescindible fer tota aquesta mena d’estudis abans d’implantar la plataforma. Segurament que sí, però pot ser que, en el moment de fer l’estudi de risc, algú considerés que no ho fos tant per les raons que siguin.

Cal fer una anàlisi cost/benefici, social i personal, no només dels beneficis de l’activitat sinó també del nivell de risc assumible? On s’ha de posar el llistó? Aquestes són preguntes que cal fer a l’iniciar qualsevol activitat, la que sigui; i potser fins i tot encara més en casos d’activitats amb un elevat grau d’incertesa.

Hi ha coses que tot i no ser impossibles, tenen un grau d’improbabilitat prou alt; i malgrat que es puguin prendre decisions força acurades, cal recordar que el risc zero no existeix. No és una qüestió fàcil de solucionar, a priori.

, ,

Deixa un comentari