Go to Top

Seguretat de màquines (R.D. 1644/2008)

Autor(s): Josep Maria Nadal

Àmbit(s): Risc laboral

És, a partir de l’any 1992, amb la publicació del Reial Decret 1435/92, transposició de la Directiva 89/392/CEE, sobre seguretat de màquines i la seva posterior modificació pel Reial Decret 1644/2008, que a Espanya disposem d’una legislació molt bona en aquest camp tan important com és la Prevenció de Riscos Laborals.

Les estadístiques diuen que un 20% dels accidents laborals s’originen al manipular les màquines.

A partir de gener de 1995, data en què, l’aplicació d’aquest Reial Decret passa a ser obligatòria, tots els fabricants de màquines han de seguir les especificacions tècniques descrites en les normes europees (EN) sobre seguretat de màquines, que des de 1990 s’han anat publicant per part del CEN (Comitè Europeu de Normalització).

Actualment, la relació de normes publicades sobre seguretat de màquines són al voltant d’un miler, i el CEN continua la seva feina publicant cada any desenes de normes més.

Què ha de fer un fabricant de màquines per complir els requisits establerts en el Reial Decret 1644/2008?

Primerament ha de trobar la norma europea, l’àmbit de la qual (apartat 1 en totes aquestes normes), recull les característiques de la màquina que vol fabricar. Una vegada la tingui localitzada, haurà d’aplicar tots i cada un dels requisits de seguretat que hi ha establerts (apartat 5 en totes les normes de tipus C).

Quan la màquina ja disposi de tots els elements de seguretat, haurà de completar aquesta feina de manera documental, realitzant un “Expedient Tècnic” que haurà de conservar durant un període de deu anys, a partir de la venda de la màquina.

Aquí no descriuré el contingut d’aquest “expedient tècnic”, però sí que vull remarcar que ha de contenir una avaluació de riscos on caldrà citar les normes europees aplicades, per tal d’eliminar o protegir cada un dels riscos detectats.

Finalment, el fabricant de la màquina, haurà de lliurar al seu usuari (sigui ell mateix o una altra persona) tres documents importantíssims:

a) El manual d’instruccions de la maquina que haurà d’estar redactat en la llengua del país de destí.

b) La “Declaració CE de Conformitat”, en la qual, el fabricant declara que la màquina compleix els requisits de seguretat de la directiva de màquines. Aquesta declaració ha d’anar signada pel fabricant de la màquina, indicant, a més, el nom de qui la signa iel seu càrrec a l’empresa.

c) La placa de característiques amb el marcatge CE, que ha d’anar reblada o adherida a la màquina i en un lloc ben visible.

Analitzant l’evolució de l’aplicació d’aquesta legislació de seguretat de màquines, per part dels fabricants espanyols, des de les meves experiències, goso a suggerir algunes propostes amb el fi de millorar i facilitar l’aplicació de seguretat de màquines:

1) Cal que es faciliti l’accés al llistat actualitzat de les normes de seguretat de màquines. Aquest llistat hauria de ser localitzable fàcilment a les webs d’AENOR, de la Direcció de Seguretat Industrial, de la Conselleria de treball i de les entitats que tinguin relació amb la prevenció de riscos.
Actualment, l’accés a aquest llistat de normes, només està a l’abast de tècnics molt especialitzats, i això es pot comprovar demanant quants fabricants de maquinària o tècnics en prevenció de riscos laborals saben trobar-les.

2) S’haurien d’editar (per exemple, en format CD) les normes (de tipus C) de seguretat de màquines de cada sector industrial (maquinà-eina CEN/TC 143, màquines per treballar la fusta CEN/TC 142, etc.), i d’aquesta manera, els empresaris podrien tenir molt més a l’abast les normes d’aplicació a la maquinària de la seva empresa.
Evidentment, aquests CD hauria d’editar-los AENOR, que és qui té l’exclusivitat d’edició de normes, a Espanya.

3) En el cas que ja existís, s’hauria de donar a conèixer quin és l’organisme o ens que pot respondre els dubtes freqüents que planteja la interpretació o a vegades, la interpretació-enteniment de les normes de seguretat de màquines. Si assistim als cursos que s’imparteixen sobre aquest tema ens n’adonarem de les interpretacions tan variades que sorgeixen en quant als requeriments tècnics.

4) D’un temps ençà, ens trobem amb inspectors de treball o tècnics habilitats que exigeixen modificacions en màquines que ja tenen el marcatge CE, fet perillós, ja que, segons quins canvis es facin a la màquina deixarà de tenir la presumpció de conformitat facilitada pel fabricant en la seva “Declaració CE de Conformitat”. Creiem que aquestes modificacions, només s’haurien d’exigir després d’haver llegit amb deteniment la norma europea corresponent a la màquina i
l’expedient tècnic del fabricant, acordant amb ell les modificacions que calgui dur a terme per tal de no perdre aquesta presumpció de conformitat, ni la garantia de la màquina.

, , , , , ,

Deixa un comentari