Go to Top

L’adequació i la seguretat de les màquines

L’àmbit d’aplicació de la normativa pel que fa al sector de la maquinària, especialment el que fa referència al sector industrial, queda circumscrita bàsicament als següents camps:

  • Marcatge CE: Directiva de màquines principalment
  • Seguretat i salut dels equips de treball

Quan es posen en funcionament  les noves màquines o equips, s’han de complir tots els paràmetres normatius d’aquests àmbits.

No obstant, a mesura que el parc de maquinària d’una empresa es va envellint o bé s’han de fer reformes a les esmentades màquines per canvis al procés productiu, el titular s’enfronta a la decisió de com dur a terme aquesta reforma.

La qüestió és que quan s’intervé a la maquinària es poden alterar les seves característiques de manera que es deixin de complir requeriments de la Directiva de màquines que el fabricant originalment sí tenia en compte.

S’ha de tenir present que pel que fa al marcatge CE, una màquina se certifica com un conjunt o sistema, però si es canvien peces o se’n col·loquen de noves, i aquesta intervenció no  es fa garantint el nivell de seguretat exigit per la Directiva de màquines, caldria tornar a fer tot el procés de marcatge CE: expedient, certificat CE, etc.

Per un altra banda existeix la qüestió de la seguretat i salut als llocs de treball, al modificar una màquina es poden estar alterant aspectes relatius a la seguretat dels treballadors, d’acord al RD 1215/1997 i això pot derivar en accidents de treball.

Sembla ser que, malgrat que la publicació del Reial Decret 1215/1997 de disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització d’equips de treball té un recorregut prou llarg, existeix un nombre important d’empreses que encara no han realitzat l’adequació de les màquines a la normativa.

 

El Reial Decret 1215/1997 preveu la posada en conformitat dels equips de treball en servei de les empreses a uns requisits tècnics de seguretat. Aquesta posada en conformitat ha de ser una part fonamental de l’avaluació de riscos de l’empresa i una oportunitat per al director de la fàbrica per a conèixer l’estat dels seus equips de treball i una bona base per a millorar l’aspecte organitzatiu de la producció.

 

Tal com indiquen Bernardo Gutiérrez i Josep Maria Nadal a la Guía de seguridad para máquinas del sector metal, part 1 (disponible a http://prl.foment.com/admin/uploads/docs/20150225120753.pdf) i part 2 (http://prl.foment.com/admin/uploads/docs/20160119101921.pdf), publicades per Foment del Treball Nacional i coordinades per l’Institut d’Estudis de la Seguretat, la correcta aplicació de la legislació donarà com a resultat una disminució sensible dels incidents i/o accidents de treball a l’empresa.

 

El passat mes de març, l’IDES i Foment del Treball van signar un acord sobre el que es continuava amb el projecte de màquines un any més; i d’aquesta manera, ajudar a empresaris, que tenen l’obligació de proporcionar els mitjans de seguretat a l’abast dels seus treballadors, a organismes oficials i públics, que necessiten ampliar els seus coneixements sobre màquines per a realitzar les inspeccions, a responsables de manteniment, d’enginyeries i de producció i a tècnics de prevenció.

 

Estem convençuts que amb la  suma d’esforços aconseguirem avançar en una millora de la Seguretat.

, , , , ,

Deixa un comentari